Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședința Consiliului Local 27 noe. 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 27.11.2019

 

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.2019.
 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.2019.
 3. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 10.2019.
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hacman Mircea Cozma iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi a unui consilier local în Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuţiiniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.09.2019 iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuţiiniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şiprotecţie copii şi tineret;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare esplanadă, trepte CEC BANK, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»iniţiator primar, Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 216/26.09.2019 şi H.C.L. nr. 196/29.08.2019 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru zece medici din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma şi Damian iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de către un funcționar public cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;
 1. Proiect de privind aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în administrare a serviciului public de transport distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale cu nr. 3081/28.11.2018, până la încheierea contractului sectorial pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în Municipiul Rădăuţi iniţiatori  consilieri locali Simota Gheorghe, Mehedin Maria, Jecalo Adi Gheorghiţă;
 • Există avize de la comisiile de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a alegerii modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specialitate iar documentaţia a fost pusă la dispoziţia dumneavoastră în şedinţa trecută;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţiiniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specialitate;
 1. Proiect de privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, nr. 3C şi concesionarea acestuia către Firma EMISOP COM S.R.L., fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţieiiniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 17,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Simion Bărnuţiu f.nr., şi concesionarea acestuia către Mihuţ Radu Aurelian, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei şi amenajăriiiniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a imobilului, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp, situate în Rădăuţi, str. Pozenului nr. 63, judeţul Suceava şi aprobarea vânzării directe a acestui teren către Lupaşcu Ciprian-Dumitru şi Lupaşcu Mihaela-Alina – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 207/29.08.2019 privind aprobarea vânzării directe a imobilelor, aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situate în str. Ştefan cel Mare nr. 35, către Ursescu Victor Silviuiniţiator, primarNistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate;
 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă şi aprobarea preţului de vânzare a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi în suprafaţă de 18 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Călăraşi nr. 10A, către Sticleţ Simion şi Sticleţ Lidia iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 334 mp, situat în Rădăuţi, str. Dimitrie Dan f.n, judeţul Suceava către Ardelean Petru-Ghiocel şi Ardelean Florentina– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. 22 Decembrie, nr. 17, sc. A şi concesionarea acestuia către Stigleţ Ilie şi Stigleţ Georgeta, fără licitaţie publică, în vederea construirii unei scări de acces – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate;
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a apartamentului ANL situat în str. Calea Bucovinei nr. 42, bl. A2, ap. 13 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şiprotecţie socială, sport, agrement şiprotecţie copii şi tineret;
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a garsonierei ANL din strada Gării, nr. 4, sc. B, ap. 13 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şiprotecţie socială, sport, agrement şiprotecţie copii şi tineret;

 

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 18769/10/2 din 17.10.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 16280/25.10.2019;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 15621/10/6 din 17.10.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 16281/25.10.2019;
 3. Comunicare Hotărâre Civilă nr. 627/16.09.2019 în Dosarul nr. 598/86/2019, obiectul dosarului – alte cereri, reclamant fiind Fundaţia Ştefan cel Mare Voivodeasa;
 4. Contestaţie în anulare la Decizia nr. 506/12.06.2019 a Curţii de Apel Suceava, pronunţată în dosarul 931/86/2018, formulată de Fundaţia Ştefan cel Mare Voivodeasa;
 5. Întâmpinarea formulată de Consiliul Local (Dosar 792/39/2019) la contestaţie în anulare la Decizia nr. 506/12.06.2019 a Curţii de Apel Suceava, pronunţată în dosarul 931/86/2018, formulată de Fundaţia Ştefan cel Mare Voivodeasa;
 6. Solicitarea domnului Bejan Petru Ciprian, înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuţi sub nr. 42603/24.10.2019;
 7. Solicitarea domnului Flutur Vasile, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99168/14.11.2019;
 8. Adresa domnului Toader Vasile Ciobîcă, coordonator Local PLUS Rădăuţi, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99.195/21.10.2019;
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro