Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședința Consiliului Local 31 oct. 2018

[fvplayer src=”https://youtu.be/InMcC-UAFJA” width=”320″ height=”180″]PROIECT AL ORDINII DE ZI:
⦁ Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.09.2018.
⦁ Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.10.2018.
⦁ Proiect de hotărâre atribuirea numelui ,,Larionescu Ovidiu”, bazei sportive a Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Rădăuţi, judeţul Suceava– iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.0.2018 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a sectoarelor Primăriei municipiuluui Rădăuţi, judeţul Suceava în vederea transformării a două funcţii publice şi a unui post contractual, vacante- inițiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pe perioadă determinată, către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, până la stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu de utilităţi publice, în condiţiile legii – inițiator, viceprimar Bogdan Andrei Loghin;
⦁ Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Rădăuţi cu un agent economic, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală, în perioada 10.11.2018 – 28.02.2019 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 400 mp teren arabil situat în intravilanul municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, cu terenul în suprafaţă de 32,50 mp situat în municipiului Rădăuţi, str. Mihai Viteazu, f.nr., în faţa blocului cu nr. 3D, sc. B – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren situat în suprafaţă de 10 mp aflat în domeniul public al municipiului Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, f. Nr. – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a trei imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Ion Nistor nr. 24 respectiv str. Mihai Horodnic nr. 2 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un nr. de 7 parcele de teren – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un nr. de 4 parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tatar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, cu 4 parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tatar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu nr. de 7 parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tatar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 9,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, strada Mihai Viteazu, f. nr., bloc 20, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 828 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1 Mai f.nr., colţ cu strada Dimitrie Dan (fostă Speranţei) în vederea instituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. LUKOIL România S.R.L. – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 950 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1Mai, nr. 109 şi constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea Firmei Bennelli Trans S.R.L. – iniţiator, primar, Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Calea Bucovinei, nr. 40, ap. 23, parter, municipiul Rădăuți către chiriașa Prodan Elisaveta – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Horodnicului, nr. 32, ap. 2, parter, municipiul Rădăuți către chiriașa Apostol Valentina – Gabriela– iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în strada Topliţei, nr. 22, ap. 2, municipiul Rădăuţi către chiriaşa Tofănel Ştefania – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 17,00 mp, situat în intravilanul municipiului RADAUTI, str. Simion Bărnuţiu f.nr. şi concesionarea acestuia către Mihuţ Radu Aurelian, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei şi amenajării – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român, modificată şi completată prin HCL nr. 131/27.06.2018 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat sub garajul din strada Aleea Hipodrom, identificat cu nr. cadastral:54094, înscris în Cartea Funciară nr. 54094, în suprafaţă de 18 mp, către Grijincu Gheorghe, beneficiar al dreptului de preemţiune – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea soţilor Coval Ionel şi Coval Georgiana Steluţa asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, str. Jalcău nr. 6, în suprafaţă de 300 mp – iniţiator, primar Nistor Tătar;
⦁ Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a unui teren curţi – construcţii în suprafaţă de 22 mp situat în Municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului şi aprobarea preţului de vânzare a acestui teren, către Balan Dorel Grigore şi Balan Rodica – inițiator, primar Nistor Tatar;
⦁ Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a două locuinţe din fondul locativ administrat de către UAT Rădăuţi – inițiator, primar Nistor Tatar;

Diverse:
⦁ Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 17336/10/4 din 17.09.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 13823 /25.09.2018;
⦁ Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 13518/10/4/10/4 din 24.09.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 13954/27.09.2018;
⦁ Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 17333/10/4/10/4 din 14.09.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 13861/25.09.2018;
⦁ Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 18571/10/4 din 27.09.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 14048/28.09.2018;
⦁ Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 17335/10/4 din 10.10.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 15008/16.10.2018;
⦁ Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 19692/10/8 din 12.10.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 14987/16.10.2018;
⦁ Hotărârea Civilă nr. 869/20.09.2018 în Dosarul nr. 2007/86/2018;
⦁ Hotărârea Civilă nr. 2731/11.09.2018 în Dosarul nr. 7758/86/2017;
⦁ Concluzii scrise în Dosarul nr. 7757/86/2017;
⦁ Extrase de pe portalul Curţii de Apel Suceava privind Dosarul nr. 7757/86/2017 şi Dosarul nr. 7758/86/2018, ambele dosare având ca obiect anulare act emis de autorităţi publice locale privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Rădăuţi;
⦁ Solicitarea doamnei Olenici Simona Mihaela înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99040/17.10.2018;
⦁ Adresă ACET S.A. nr. 18360/09.10.2018 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 14662/09.10.2018.
⦁ Adresa domnului Ciobîcă Octavian înregistrată la Consiliul Local Rădăuţi sub nr. 99013/26.09.2018.
⦁ Solicitarea unor societăţi comerciale înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99066/25.10.2018;
⦁ Solicitarea M.W.R. BUCOVINA S.R.L. înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99067/25.10.2018.

Distribuie și tu
Written By

1 Comment

1 Comment

  1. Obiectiv de...?

    06/11/2018 at 09:31

    Unde sunt comentariile lăsate de altădată !????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Consiliul Local Rădăuți a adoptat marți,  cu 11 voturi, un proiect de hotărâre pentru revocarea membrilor consiliului de administrație ai  Servicii Comunale SA. Consilierul...

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro