Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ultimele cu video

Ședința Consiliului Local 26.sept.2017

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2017
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017-inițiator, primar  Nistor Tătar;
 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare-inițiator, primar Nistor Tătar;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Rădăuți nr. 2311/362/15.02.2017- inițiator, viceprimar Loghin Bogdan Andrei;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al municipiului Rădăuți – inițiator, primar Nistor Tătar
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuți – inițiator, primar Nistor Tătar
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului din domeniul privat al municipiului, în suprafață de 273 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Piața Unirii f. nr., în vederea amenajării și edificării unor construcții – inițiator, primar Nistor Tătar
 9. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a contractelor de închiriere și stabilirea cotei de 50 % din veniturile obținute din chirii ca venituri proprii ale Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți – inițiator, primar Nistor Tătar
 10. Proiect de hotărâre privind transformarea a patru funcții publice de execuție ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad professional de către 3 funcționari publici și a examenului de promovare în clasă de către un funcționar public de execuție din cadrul Direcției de Asitență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava- inițiator, primar Nistor Tătar
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în municipiul Rădăuți- inițiator, viceprimar Loghin Bogdan Andrei;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor preuniversitare de invatamant din Municipiul Rădăuți, județul Suceava pentru perioada 2017-2020 inițiator, primar Nistor Tătar
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local in Comisia de specialitate a Consiliului Local al municipiului Rădăuți , pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură- inițiator, primar Nistor Tătar
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale domnului Comarițan Vasile, în imobilul situat în municipiul Rădăuți, strada Pictor Grigorescu, nr. 20- inițiator, primar Nistor Tătar
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii in strainatate a domnului consilier local Nicolau Bogdan-Adrian, pentru indeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -inițiator, primar Nistor Tătar
 16. Proiect de hotărâreprivind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuți, jud. Suceava cu imobilul aferent gararajului, situat pe str. Calea Bucovinei, f. nr. (zona Hipodrom), mun. Rădăuți, jud Suceava, parte din PF 4029/1 din CF 32142 si vanzarea directa a acestuia catre Franciuc Constantin -inițiator, primar Nistor Tătar
 17. Proiect de hotărâre – privind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuți, jud. Suceava cu imobilului aferent garajului, situat pe str. Mihai Viteazul, f. nr., mun. Rădăuți, jud Suceava, parte din PF 4029/1 din CF 32142 si vanzarea directa a acestuia catre Laurus Gheorghe- inițiator, primar Nistor Tătar
 18. Proiect de hotărâre privind completarea la domeniulul privat al Municipiului Rădăuți cu imobilul teren aferent garajului, situat pe strada General Iacob Zadik, mun. Rădăuți jud. Suceava si vanzarea directa a acestuia catre Colibaba Vioricainițiator, primar Nistor Tătar
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul UAT Municipiului Rădăuți și a unităților subordonate- inițiator, primar Nistor Tătar

Diverse:

 1. Referatul cu privire la obiecțiile de legalitate la anumite hotărâri înregistrat la Consiliul Local cu nr. 99026/15.09.2017;
 2. Adresa ACET Suceava nr. 14772/08.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 10986/09.08.2017;
 3. Adresa domnei consilier Ilinca Domnica – prin avocat Rusu Oana înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 11986/28.08.2017
 4. Adresa ACET Suceava nr. 16681/11.09.2017 înregistrată la Consiliul Local cu nr. 99020/14.09.2017;
 5. Adresa domnului Coroliuc Dumitru Valentin înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 13150/15.09.2017
 6. Adresa Instituției Prefectului nr. 13894/10/3 din 23.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 12107/29.08.2017;
 7. Adresa Instituției Prefectului nr. 9137/10/3 din 23.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 10106/29.08.2017;
 8. Adresa Instituției Prefectului nr. 11211/10/3 din 25.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 12320/31.08.2017.
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro